copy categories xfmg

  1. PVS

    Addon 2x [Xen-Soluce] Copy Categories XFMG - Sao chép chuyên mục XFMG của XenForo 2

    [Xen-Soluce] Copy Categories XFMG - Sao chép chuyên mục XFMG của XenForo 2 2.0.0 Add-on này cho phép bạn sao chép các chuyên mục của mình cho XFMG khi tạo các chuyên mục mới. Tóm tắt tính năng: Option: Sao chép chuyên mục: Tiêu đề chuyên mục mới Mô tả chuyên mục mới Sao chép chuyên mục...
Top Bottom