copy message to clipboard

  1. PVS

    Addon 2x [OzzModz] Copy Message to Clipboard - Sao chép tin nhắn vào Clipboard cho XenForo 2.2 2.0.0

    [OzzModz] Copy Message to Clipboard - Sao chép tin nhắn vào Clipboard cho XenForo 2.2 2.0.0 Thêm nút sao chép vào khay nhớ tạm cho tin nhắn. Yêu cầu: XF 2.2+ Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom