create a thread from email

  1. PVS

    Tutorial 2x Create a Thread from Email - Tạo chủ đề từ email cho XenForo 2

    Create a Thread from Email - Tạo chủ đề từ email cho XenForo 2 Tôi nhận ra hướng dẫn này chỉ hữu ích cho một nhóm nhỏ những người sử dụng Google cho email quản trị viên trên diễn đàn của họ. Tôi thấy mình bị sa lầy bởi các email đến email quản trị của tôi. AddOn Contact Us Thread là một trợ...
Top Bottom