crowd

  1. PVS

    Addon 2x Crowd Moderation - Kiểm duyệt đám đông cho XenForo 2 2.0.1

    Crowd Moderation - Kiểm duyệt đám đông cho XenForo 2 2.0.1 Add-on cho phép cơ sở người dùng của bạn hỗ trợ nhóm kiểm duyệt của bạn. Nội dung báo cáo giờ đây có thể dẫn đến việc nội dung bị xóa tạm thời hoặc được thêm vào hàng đợi kiểm duyệt. Sau khi cài đặt, quyền "Crowd Moderation Report...
Top Bottom