cryptocurrency

  1. PVS

    Addon 2x CoinPayments (payments in cryptocurrency) - Thanh toán bằng tiền điện tử cho XenForo 2

    CoinPayments (payments in cryptocurrency) - Thanh toán bằng tiền điện tử cho XenForo 2 1.0.1 Addon để thêm CoinPayments làm nhà cung cấp thanh toán để nâng cấp người dùng. Cấu hình CoinPayments 1. Bạn phải sử dụng công cụ giao dịch như trong ảnh chụp màn hình bên dưới (cái thứ hai). Link...
Top Bottom