css class

  1. PVS

    Cách sử dụng các phương thức jQuery để tương tác với CSS class

    Cách sử dụng các phương thức jQuery để tương tác với CSS class jQuery có một số phương thức làm việc với class CSS như: .addClass(), .hasClass(), .removeClass(), .toggleClass() addClass thêm class vào phần tử removeClass xóa đi class trong phần tử hasClass kiểm tra xem phần tử có một CSS class...
Top Bottom