cuoc thao luan

  1. PVS

    Addon 2x Who read the discussion - Ai đã đọc cuộc thảo luận

    Who read the discussion - Ai đã đọc cuộc thảo luận 2.0.1 Add-on này cho phép bạn hiển thị một block ở vị trí top của chủ đề, block này hiển thị cho người dùng xem ai đã đọc chủ đề. Options Enable block (Kích hoạt block) Exclude banned user (Loại trừ người dùng bị cấm) User limit to display...
Top Bottom