cursor

  1. PVS

    Addon 2x Classic Cursor Pro - Con trỏ cổ điển 1.0.0

    Classic Cursor Pro - Con trỏ cổ điển 1.0.0 Con trỏ Responsive được tạo bằng: Thư viện JQuery, Pace, Tilt, Gsap Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
  2. PVS

    Sử dụng thuộc tính cursor trong CSS để thiết lập con trỏ chuột khi di chuyển trên các phần tử HTML

    Sử dụng thuộc tính cursor trong CSS để thiết lập con trỏ chuột khi di chuyển trên các phần tử HTML Trong CSS có thuộc tính cursor cho phép bạn thiết lập kiểu trỏ chuột khi nó di chuyển trên phần tử. Ví dụ chuyển thành các icon: help, mũi tên, tay chỉ ... <span style="cursor:help;"> Bạn cần...
Top Bottom