custom field extension extension

  1. PVS

    Addon 2x [cv6] Custom Field Extension - Mở rộng trường tùy chỉnh XenForo 2.2 1.0.0 RC 3

    [cv6] Custom Field Extension - Mở rộng trường tùy chỉnh XenForo 2.2 1.0.0 RC 3 Với AddOn hoàn toàn mới này, bạn có thể thêm các loại trường tùy chỉnh mới: Hình ảnh Người dùng có thể tải lên một hoặc nhiều hình ảnh (Hệ thống tệp đính kèm XenForo được sử dụng cho việc này) Combo Box Các Combo...
Top Bottom