customising

  1. PVS

    Tutorial 2x Customising the layout with custom user fields - Tùy chỉnh bố cục với các trường người dùng tùy chỉnh cho XenForo 2

    Customising the layout with custom user fields - Tùy chỉnh bố cục với các custom user field cho XenForo 2 Đây là một hướng dẫn đơn giản giải thích cách các custom user field có thể được sử dụng để tùy chỉnh bố cục và cho phép các thành viên có một số hình thức kiểm soát nội dung, tùy thuộc vào...
Top Bottom