customize default resource manager icon

  1. PVS

    Tutorial 2x Customize default Resource Manager icon - Tùy chỉnh biểu tượng Resource Manager mặc định cho XenForo 2.2

    Customize default Resource Manager icon - Tùy chỉnh biểu tượng Resource Manager mặc định cho XenForo 2.2 Biểu tượng ban đầu hơi "nhạt nhẽo", đây là cách tùy chỉnh nó Trong template extra.less, hãy thêm cái này: .avatar.avatar--resourceIconDefault { color: #9ac4e3 !important...
Top Bottom