daily goal

 1. PVS

  Addon 2x [AP] Daily Goal - Mục tiêu hàng ngày cho XenForo 2.2 1.6.5

  [AP] Daily Goal - Mục tiêu hàng ngày cho XenForo 2.2 1.6.5 Addon này thêm "Mục tiêu Hàng ngày" cho các bài viết vào widget Thống kê Diễn đàn. Bạn có thể chỉ định mục tiêu mong muốn trong admin panel. Bộ đếm được thiết lập lại thông qua một cron entry mỗi ngày vào lúc 00:00. Kể từ 1.5.0, addon...
 2. PVS

  Addon 2x [AP] Daily Goal - Mục tiêu hàng ngày cho XenForo 2.2 1.6.4

  [AP] Daily Goal - Mục tiêu hàng ngày cho XenForo 2.2 1.6.4 Addon này thêm "Mục tiêu Hàng ngày" cho các bài viết vào widget Thống kê Diễn đàn. Bạn có thể chỉ định mục tiêu mong muốn trong admin panel. Bộ đếm được thiết lập lại thông qua một cron entry mỗi ngày vào lúc 00:00. Kể từ 1.5.0, addon...
 3. PVS

  Addon 2x [AP] Daily Goal - Mục tiêu hàng ngày cho XenForo 2.2 1.6.3

  [AP] Daily Goal - Mục tiêu hàng ngày cho XenForo 2.2 1.6.3 Addon này thêm "Mục tiêu Hàng ngày" cho các bài viết vào widget Thống kê Diễn đàn. Bạn có thể chỉ định mục tiêu mong muốn trong admin panel. Bộ đếm được thiết lập lại thông qua một cron entry mỗi ngày vào lúc 00:00. Kể từ 1.5.0, addon...
 4. PVS

  Addon 2x [AP] Daily Goal - Mục tiêu hàng ngày cho XenForo 2.2 1.6.2

  [AP] Daily Goal - Mục tiêu hàng ngày cho XenForo 2.2 1.6.2 Addon này thêm "Mục tiêu Hàng ngày" cho các bài viết vào widget Thống kê Diễn đàn. Bạn có thể chỉ định mục tiêu mong muốn trong admin panel. Bộ đếm được thiết lập lại thông qua một cron entry mỗi ngày vào lúc 00:00. Kể từ 1.5.0, addon...
 5. PVS

  Addon 2x [AP] Daily Goal - Mục tiêu hàng ngày cho XenForo 2.2 1.6.1

  [AP] Daily Goal - Mục tiêu hàng ngày cho XenForo 2.2 1.6.1 Addon này thêm "Mục tiêu Hàng ngày" cho các bài viết vào widget Thống kê Diễn đàn. Bạn có thể chỉ định mục tiêu mong muốn trong admin panel. Bộ đếm được thiết lập lại thông qua một cron entry mỗi ngày vào lúc 00:00. Kể từ 1.5.0, addon...
 6. PVS

  Addon 2x [AP] Daily Goal - Mục tiêu hàng ngày cho XenForo 2.2 1.6.0 Hotfix 1

  [AP] Daily Goal - Mục tiêu hàng ngày cho XenForo 2.2 1.6.0 Hotfix 1 Addon này thêm "Mục tiêu Hàng ngày" cho các bài viết vào widget Thống kê Diễn đàn. Bạn có thể chỉ định mục tiêu mong muốn trong admin panel. Bộ đếm được thiết lập lại thông qua một cron entry mỗi ngày vào lúc 00:00. Kể từ...
 7. PVS

  Addon 2x [AP] Daily Goal - Mục tiêu hàng ngày cho XenForo 2.2 1.5

  [AP] Daily Goal - Mục tiêu hàng ngày cho XenForo 2.2 1.5 Addon này thêm "Mục tiêu Hàng ngày" cho các bài viết vào widget Thống kê Diễn đàn. Bạn có thể chỉ định mục tiêu mong muốn trong admin panel. Bộ đếm được thiết lập lại thông qua một cron entry mỗi ngày vào lúc 00:00. Kể từ 1.5.0, addon...
 8. PVS

  Addon 2x [AP] Daily Goal - Mục tiêu hàng ngày cho XenForo 2.2 1.4

  [AP] Daily Goal - Mục tiêu hàng ngày cho XenForo 2.2 1.4 Addon này thêm "Mục tiêu Hàng ngày" cho các bài viết vào widget Thống kê Diễn đàn. Bạn có thể chỉ định mục tiêu mong muốn trong admin panel. Bộ đếm được thiết lập lại thông qua một cron entry mỗi ngày vào lúc 00:00. Chúc các bạn...
 9. PVS

  Addon 2x [AP] Daily Goal - Mục tiêu hàng ngày cho XenForo 2.2 1.3.2

  [AP] Daily Goal - Mục tiêu hàng ngày cho XenForo 2.2 1.3.2 Addon này thêm "Mục tiêu Hàng ngày" cho các bài viết vào widget Thống kê Diễn đàn. Bạn có thể chỉ định mục tiêu mong muốn trong admin panel. Bộ đếm được thiết lập lại thông qua một cron entry mỗi ngày vào lúc 00:00. Chúc các bạn...
 10. PVS

  Addon 2x [AP] Daily Goal - Mục tiêu hàng ngày cho XenForo 2.2 1.3

  [AP] Daily Goal - Mục tiêu hàng ngày cho XenForo 2.2 1.3 Addon này thêm "Mục tiêu Hàng ngày" cho các bài viết vào widget Thống kê Diễn đàn. Bạn có thể chỉ định mục tiêu mong muốn trong admin panel. Bộ đếm được thiết lập lại thông qua một cron entry mỗi ngày vào lúc 00:00. Chúc các bạn...
 11. PVS

  Addon 2x [AP] Daily Goal - Mục tiêu hàng ngày cho XenForo 2.2 1.2

  [AP] Daily Goal - Mục tiêu hàng ngày cho XenForo 2.2 1.2 Addon này thêm "Mục tiêu Hàng ngày" cho các bài viết vào widget Thống kê Diễn đàn. Bạn có thể chỉ định mục tiêu mong muốn trong admin panel. Bộ đếm được thiết lập lại thông qua một cron entry mỗi ngày vào lúc 00:00. Chúc các bạn...
 12. PVS

  Addon 2x [AP] Daily Goal - Mục tiêu hàng ngày cho XenForo 2.2 1.1

  [AP] Daily Goal - Mục tiêu hàng ngày cho XenForo 2.2 1.1 Addon này thêm "Mục tiêu Hàng ngày" cho các bài viết vào widget Thống kê Diễn đàn. Bạn có thể chỉ định mục tiêu mong muốn trong admin panel. Bộ đếm được thiết lập lại thông qua một cron entry mỗi ngày vào lúc 00:00. Chúc các bạn thành...
 13. PVS

  Addon 2x [AP] Daily Goal - Mục tiêu hàng ngày cho XenForo 2.2 1.0.0

  [AP] Daily Goal - Mục tiêu hàng ngày cho XenForo 2.2 1.0.0 Addon này thêm "Mục tiêu Hàng ngày" cho các bài viết vào widget Thống kê Diễn đàn. Bạn có thể chỉ định mục tiêu mong muốn trong admin panel. Bộ đếm được thiết lập lại thông qua một cron entry mỗi ngày vào lúc 00:00. Chúc các bạn...
Top Bottom