daily goals

 1. PVS

  Addon 2x [AP] Daily Goals - Mục tiêu hàng ngày cho XenForo 2 2.5.0

  [AP] Daily Goals - Mục tiêu hàng ngày cho XenForo 2 2.5.0 Addon này thêm "Mục tiêu Hàng ngày" cho các bài viết vào widget Thống kê Diễn đàn. Bạn có thể chỉ định mục tiêu mong muốn trong admin panel. Các tính năng Thêm widget "Mục tiêu hàng ngày" vào diễn đàn của bạn Mục tiêu bài viết Có thể...
 2. PVS

  Addon 2x [AP] Daily Goals - Mục tiêu hàng ngày cho XenForo 2 2.4.3

  [AP] Daily Goals - Mục tiêu hàng ngày cho XenForo 2 2.4.3 Addon này thêm "Mục tiêu Hàng ngày" cho các bài viết vào widget Thống kê Diễn đàn. Bạn có thể chỉ định mục tiêu mong muốn trong admin panel. Các tính năng Thêm widget "Mục tiêu hàng ngày" vào diễn đàn của bạn Mục tiêu bài viết Có thể...
 3. PVS

  Addon 2x [AP] Daily Goals - Mục tiêu hàng ngày cho XenForo 2 2.4.2

  [AP] Daily Goals - Mục tiêu hàng ngày cho XenForo 2 2.4.2 Addon này thêm "Mục tiêu Hàng ngày" cho các bài viết vào widget Thống kê Diễn đàn. Bạn có thể chỉ định mục tiêu mong muốn trong admin panel. Các tính năng Thêm widget "Mục tiêu hàng ngày" vào diễn đàn của bạn Mục tiêu bài viết Có thể...
 4. PVS

  Addon 2x [AP] Daily Goals - Mục tiêu hàng ngày cho XenForo 2 2.4.1

  [AP] Daily Goals - Mục tiêu hàng ngày cho XenForo 2 2.4.1 Addon này thêm "Mục tiêu Hàng ngày" cho các bài viết vào widget Thống kê Diễn đàn. Bạn có thể chỉ định mục tiêu mong muốn trong admin panel. Các tính năng Thêm widget "Mục tiêu hàng ngày" vào diễn đàn của bạn Mục tiêu bài viết Có thể...
 5. PVS

  Addon 2x [AP] Daily Goals - Mục tiêu hàng ngày cho XenForo 2 2.3.0

  [AP] Daily Goals - Mục tiêu hàng ngày cho XenForo 2 2.3.0 Addon này thêm "Mục tiêu Hàng ngày" cho các bài viết vào widget Thống kê Diễn đàn. Bạn có thể chỉ định mục tiêu mong muốn trong admin panel. Các tính năng Thêm tiện ích "Mục tiêu hàng ngày" vào diễn đàn của bạn Mục tiêu bài viết Mục...
 6. PVS

  Addon 2x [AP] Daily Goals - Mục tiêu hàng ngày cho XenForo 2 2.2.0

  [AP] Daily Goals - Mục tiêu hàng ngày cho XenForo 2 2.2.0 Addon này thêm "Mục tiêu Hàng ngày" cho các bài viết vào widget Thống kê Diễn đàn. Bạn có thể chỉ định mục tiêu mong muốn trong admin panel. Bộ đếm được thiết lập lại thông qua một cron entry mỗi ngày vào lúc 00:00. Kể từ 1.5.0, addon...
 7. PVS

  Addon 2x [AP] Daily Goals - Mục tiêu hàng ngày cho XenForo 2 2.1.3.1

  [AP] Daily Goals - Mục tiêu hàng ngày cho XenForo 2 2.1.3.1 Addon này thêm "Mục tiêu Hàng ngày" cho các bài viết vào widget Thống kê Diễn đàn. Bạn có thể chỉ định mục tiêu mong muốn trong admin panel. Bộ đếm được thiết lập lại thông qua một cron entry mỗi ngày vào lúc 00:00. Kể từ 1.5.0...
 8. PVS

  Addon 2x [AP] Daily Goals - Mục tiêu hàng ngày cho XenForo 2 2.1.2

  [AP] Daily Goals - Mục tiêu hàng ngày cho XenForo 2 2.1.2 Addon này thêm "Mục tiêu Hàng ngày" cho các bài viết vào widget Thống kê Diễn đàn. Bạn có thể chỉ định mục tiêu mong muốn trong admin panel. Bộ đếm được thiết lập lại thông qua một cron entry mỗi ngày vào lúc 00:00. Kể từ 1.5.0, addon...
 9. PVS

  Addon 2x [AP] Daily Goals - Mục tiêu hàng ngày cho XenForo 2 2.1.0

  [AP] Daily Goals - Mục tiêu hàng ngày cho XenForo 2 2.1.0 Addon này thêm "Mục tiêu Hàng ngày" cho các bài viết vào widget Thống kê Diễn đàn. Bạn có thể chỉ định mục tiêu mong muốn trong admin panel. Bộ đếm được thiết lập lại thông qua một cron entry mỗi ngày vào lúc 00:00. Kể từ 1.5.0, addon...
 10. PVS

  Addon 2x [AP] Daily Goals - Mục tiêu hàng ngày cho XenForo 2 2.0.0

  [AP] Daily Goals - Mục tiêu hàng ngày cho XenForo 2 2.0.0 Addon này thêm "Mục tiêu Hàng ngày" cho các bài viết vào widget Thống kê Diễn đàn. Bạn có thể chỉ định mục tiêu mong muốn trong admin panel. Bộ đếm được thiết lập lại thông qua một cron entry mỗi ngày vào lúc 00:00. Kể từ 1.5.0, addon...
Top Bottom