daily stats

  1. PVS

    Language Spanish Translation for Daily Stats - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho Daily Stats

    Spanish Translation for Daily Stats - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho Daily Stats 1.2.0 Đây là bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on Daily Stats. Cài đặt tệp ngôn ngữ Tây Ban Nha Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Languages để import tệp ngôn...
Top Bottom