dam bao

  1. PVS

    Hướng dẫn Đảm bảo an toàn ACP bằng IP

    Đảm bảo an toàn ACP bằng IP Để làm điều này, mở FTP của bạn: public_html --> .htaccess --> Nhập vào dưới cùng của trang, sau </ifmodule> Đối với một IP CỐ ĐỊNH: <Files admin.php> Order Deny,Allow Deny from all Allow from 111.11.11.111 </Files> Đối với nhiều IP CỐ ĐỊNH: <Files admin.php> Order...
Top Bottom