dark mode / light mode switcher button

  1. PVS

    Other 2x Dark mode / Light Mode switcher button - Nút chuyển đổi chế độ Sáng/Tối cho XenForo 2

    Dark mode / Light Mode switcher button - Nút chuyển đổi chế độ Sáng/Tối cho XenForo 2 Template modification này sẽ thêm một nút vào NavGroup (trước Nút tìm kiếm) để cho phép người dùng chuyển đổi giữa style Sáng và Tối. 1. Tạo một Template Modification mới: Template: PAGE_CONTAINER Key...
Top Bottom