đặt mật khẩu thư mục trên cpanel

  1. airhost.vn

    Hướng dẫn Đặt mật khẩu thư mục trên Cpanel

    Chào các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn các bươc để đặt mật khẩu bảo vệ thư mục trên Cpanel. Bước 1: Truy cập Cpanel –> File manager Bước 2: Chọn thư mục cần đặt mật khẩu –>password protect Bước 3: Check chọn mục pasword protect this directory –> đặt tên cho thư mục cần đặt mật khẩu –>...
Top Bottom