days

  1. PVS

    Addon 2x [OzzModz] Recently Active Days Override - Thiết lập thời gian hoạt động gần đây cho XenForo 2

    [OzzModz] Recently Active Days Override - Thiết lập thời gian hoạt động gần đây cho XenForo 2 2.0.1 Đây là một addon nhỏ sẽ cho phép quản trị viên đặt thời gian tính bằng ngày để trả về kết quả của người dùng khi tìm kiếm bởi người dùng hoặc @mentioning người dùng trong bài viết/chủ đề. Theo...
Top Bottom