debug defender

  1. PVS

    Addon 2x [CSCN] Debug Defender - Trình bảo vệ Debug cho XenForo 2.2 1.0.0

    [CSCN] Debug Defender - Trình bảo vệ Debug cho XenForo 2.2 1.0.0 Khi sử dụng chế độ Development trên một trang web đang hoạt động, thông tin debug sẽ xuất hiện ở cuối mỗi trang, ảnh hưởng đến một số thông tin bí mật nhất định. Plugin này giải quyết vấn đề này bằng cách: 1. Tự động thay thế...
Top Bottom