deletion

 1. PVS

  Addon 2x Deletion log check - Kiểm tra nhật ký xóa XenForo 2 1.5

  Deletion log check - Kiểm tra nhật ký xóa XenForo 2 1.5 Xác minh các mục nhật ký xóa là hợp lệ. Add-on này sẽ tìm các mục nhật ký xóa không có dữ liệu hợp lệ. Một liên kết xóa cho phép dễ dàng xóa dữ liệu không chính xác có trong nhật ký xóa. Cách sử dụng: Add-on này yêu cầu thêm thông tin...
 2. PVS

  Addon 2x Deletion log check - Kiểm tra nhật ký xóa XenForo 2 1.4

  Deletion log check - Kiểm tra nhật ký xóa XenForo 2 1.4 Xác minh các mục nhật ký xóa là hợp lệ. Add-on này sẽ tìm các mục nhật ký xóa không có dữ liệu hợp lệ. Một liên kết xóa cho phép dễ dàng xóa dữ liệu không chính xác có trong nhật ký xóa. Cách sử dụng: Add-on này yêu cầu thêm thông tin...
 3. PVS

  Addon 2x Deletion Log Update - Cập nhật nhật ký xóa cho XenForo 2 1.0

  Deletion Log Update - Cập nhật nhật ký xóa cho XenForo 2 1.0 Cập nhật các mục nhật ký xóa bị thiếu. Add-on này sẽ kiểm tra trường xf_post table.message_state. Nếu giá trị trường là "deleted", add-on sẽ xác minh xf_deletion_log có mục nhập phù hợp hay không, nếu không, add-on sẽ cập nhật bảng...
 4. PVS

  Addon 2x Deletion log check - Kiểm tra nhật ký xóa XenForo 2 1.3

  Deletion log check - Kiểm tra nhật ký xóa XenForo 2 1.3 Xác minh các mục nhật ký xóa là hợp lệ. Add-on này sẽ tìm các mục nhật ký xóa không có dữ liệu hợp lệ. Một liên kết xóa cho phép dễ dàng xóa dữ liệu không chính xác có trong nhật ký xóa. Cách sử dụng: Add-on này yêu cầu thêm thông tin...
 5. PVS

  Addon 2x Deletion log check - Kiểm tra nhật ký xóa XenForo 2 1.2

  Deletion log check - Kiểm tra nhật ký xóa XenForo 2 1.2 Xác minh các mục nhật ký xóa là hợp lệ. Add-on này sẽ tìm các mục nhật ký xóa không có dữ liệu hợp lệ. Một liên kết xóa cho phép dễ dàng xóa dữ liệu không chính xác có trong nhật ký xóa. Cách sử dụng: Add-on này yêu cầu thêm thông tin...
 6. PVS

  Addon 2x [Andrew] Soft Deletion Requires Reason - Yêu cầu lý do khi xoá tạm thời cho XenForo 2

  [Andrew] Soft Deletion Requires Reason - Yêu cầu lý do khi xoá tạm thời cho XenForo 2 1.0 Add-on này yêu cầu moderator hoặc admin nhập lý do khi xóa bài viết hoặc chủ đề. Addon này cập nhật trường lý do thành "required='true'". Tính năng: Yêu cầu lý do khi xóa bài hoặc chủ đề Quyền: Xóa bất...
 7. PVS

  Addon Don't ask deletion reason - Đừng hỏi lý do xóa

  Don't ask deletion reason - Đừng hỏi lý do xóa 1.0.0 Add-on này sẽ tắt popup thông báo xóa trong profiles/threads. Chỉ ảnh hưởng đến các message của riêng bạn. Trước khi cài add-on: Bạn bấm vào nút "Delete" gần bài viết trong chủ đề hoặc hồ sơ (hoặc bình luận hồ sơ), hệ thống hiển thị hộp...
 8. PVS

  Addon 2x Self Account Deletion - Tự xóa tài khoản cho XenForo 2

  Self Account Deletion - Tự xóa tài khoản cho XenForo 2 1.0.0 Beta 4 Add-on này cung cấp cho các thành viên của bạn khả năng xóa tài khoản của chính họ. Bạn có tùy chọn thiết lập 'cool down period', trong thời gian đó quyền truy cập vào bảng được giới hạn trong một thông báo rằng tài khoản của...
Top Bottom