descriptions

  1. PVS

    Addon 2x Register descriptions - Mô tả đăng ký cho XenForo 2 1.0

    Register descriptions - Mô tả đăng ký cho XenForo 2 1.0 Thêm phrase vào trang đăng ký. Cho phép mô tả các trường Email và Vị trí trong quá trình đăng ký. Các phrase đã thêm: registerdescriptions_email registerdescriptions_location Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
Top Bottom