descriptions

  1. PVS

    Addon 2x Dynamic thread url & descriptions for embedding - Url chủ đề động và mô tả để nhúng cho XenForo 2 1.0.4

    Dynamic thread url & descriptions for embedding - Url chủ đề động và mô tả để nhúng cho XenForo 2 1.0.4 Khi <ID> chủ đề/bài viết được liên kết qua phương tiện truyền thông xã hội, các phần nhúng chứa bài viết được liên kết chứ không phải bài viết đầu tiên trên trang. Chúc các bạn thành công...
  2. PVS

    Addon 2x Register descriptions - Mô tả đăng ký cho XenForo 2 1.0

    Register descriptions - Mô tả đăng ký cho XenForo 2 1.0 Thêm phrase vào trang đăng ký. Cho phép mô tả các trường Email và Vị trí trong quá trình đăng ký. Các phrase đã thêm: registerdescriptions_email registerdescriptions_location Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
Top Bottom