devices

  1. PVS

    Addon 2x [NICK97] Recently Used Devices - Thiết bị đã sử dụng gần đây cho XenForo 2.2 2.3.0

    [NICK97] Recently Used Devices - Thiết bị đã sử dụng gần đây cho XenForo 2.2 2.3.0 Nếu bạn muốn đăng xuất từ xa thiết bị hoặc thiết bị bị chặn trong xenforo 2.x. Bây giờ bạn có thể với addon này. Nó sẽ bao gồm đăng xuất thiết bị từ xa, thiết bị bị chặn, thông báo qua email và banner thiết bị...
  2. PVS

    Addon 2x [OzzModz] Show Pagination On Mobile Devices - Hiển thị phân trang trên thiết bị di động XenForo 2

    [OzzModz] Show Pagination On Mobile Devices - Hiển thị phân trang trên thiết bị di động XenForo 2 2.0.0 Addon nhỏ thêm phân trang trở lại chế độ xem di động. Dưới đây là một ví dụ. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom