digitalocean spaces

  1. PVS

    Addon 2x Using DigitalOcean Spaces or Amazon S3 for file storage - Sử dụng DigitalOcean Spaces hoặc Amazon S3 để lưu trữ tệp cho XenForo 2 2.3.0

    Using DigitalOcean Spaces or Amazon S3 for file storage - Sử dụng DigitalOcean Spaces hoặc Amazon S3 để lưu trữ tệp cho XenForo 2 2.3.0 Khả năng tương thích với phiên bản XenForo Bản tải xuống chỉ tương thích với XenForo 2.1 trở lên. Tại sao lại có hướng dẫn này? Kể từ XenForo 2.0.0 đã hỗ...
  2. PVS

    Addon 2x Sử dụng DigitalOcean Spaces hoặc Amazon S3 để lưu trữ tệp trong XenForo 2

    Sử dụng DigitalOcean Spaces hoặc Amazon S3 để lưu trữ tệp trong XenForo 2 Nếu bạn đang thiết lập điều này trên một trang web hiện có, bạn sẽ cần phải di chuyển các tệp hiện có của mình theo cách thủ công. Trong quá trình bạn di chuyển các tệp hiện có, thiết lập mọi thứ và thử nghiệm, khuyên bạn...
Top Bottom