digits

  1. M

    Digits 7.8.1 + Addons – WordPress Mobile Number Signup and Login

    Digits là một plugin Đăng ký và Đăng nhập Số điện thoại Di động của WordPress cho phép khách truy cập trang web đăng ký và đăng nhập chỉ bằng cách sử dụng số điện thoại của họ. Thông tin liên hệ của tài khoản mới của họ sau đó được lưu vào danh bạ điện thoại của họ, vì vậy việc thêm Chữ số vào...
Top Bottom