disable ads for user agent

  1. PVS

    Addon 2x Disable Ads for User Agent - Vô hiệu hoá quảng cáo cho tác nhân người dùng XenForo 2 1.0.0

    Disable Ads for User Agent - Vô hiệu hoá quảng cáo cho tác nhân người dùng XenForo 2 1.0.0 Với addon này, bạn có thể chỉ định danh sách tác nhân người dùng không nên hiển thị quảng cáo. Lý do tạo add-on này là để có thể so sánh kết quả thông tin chi tiết về tốc độ trang mà không cần code...
Top Bottom