disable phone detection

  1. PVS

    Addon 2x Disable phone detection - Vô hiệu hóa phát hiện điện thoại cho XenForo 2

    Disable phone detection - Vô hiệu hóa phát hiện điện thoại cho XenForo 2 1.0 Vô hiệu hóa phát hiện số điện thoại trên safari di động. Add-on này vô hiệu hóa các số điện thoại (cũng là các số dài hơn khác) được chuyển đổi thành các liên kết khi người dùng iPhone tạo một bài viết có số điện...
Top Bottom