disable push notifications prompt

  1. PVS

    Addon 2x Disable push notifications prompt - Vô hiệu hóa lời nhắc thông báo đẩy cho XenForo 2 1.0

    Disable push notifications prompt - Vô hiệu hóa lời nhắc thông báo đẩy cho XenForo 2 1.0 Cho phép người dùng tắt lời nhắc thông báo đẩy. Tính năng: Tất cả phrase đều bắt đầu bằng disablepushnotificationsprompt_ để thuận tiện cho bạn. Thay đổi cơ sở dữ liệu: Add-on này sẽ thêm một trường...
Top