discord widget

  1. PVS

    Language 2x Discord Widget French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Discord Widget của XenForo 2

    Discord Widget French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Discord Widget của XenForo 2 2.1.0 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Discord Widget của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Pháp. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom