display random quotations/faqs

  1. PVS

    Tutorial 2x [Widget] Display Random Quotations/FAQs - Tạo widget hiển thị ngẫu nhiên trích dẫn/FAQ cho XenForo 2

    [Widget] Display Random Quotations/FAQs - Tạo widget hiển thị ngẫu nhiên trích dẫn/FAQ cho XenForo 2 Hiển thị trích dẫn yêu thích hoặc câu hỏi thường gặp ở bất cứ đâu trong diễn đàn bằng widget! Cách làm như sau: Đến Widgets > Add Widgets > HTML Widget - Widget definition: HTML - Widget...
Top Bottom