disposable

  1. PVS

    Addon 2x Ban disposable or spam email hosts - Cấm máy chủ email dùng một lần hoặc spam cho XenForo 2

    Ban disposable or spam email hosts - Cấm máy chủ email dùng một lần hoặc spam cho XenForo 2 Chuyển hướng đến trang Banned emails: Admin Control Panel → Users → User discipline → Banned emails Nhấp vào nút Import và chọn tệp banned_email_hosts_2018-12-19.xml được bao gồm trong zip. Danh...
  2. PVS

    Addon Block Disposable E-mail - Chặn E-mail dùng một lần

    Block Disposable E-mail - Chặn E-mail dùng một lần 2.0 Đây là một addon đơn giản để kiểm tra các email được nhập bởi người dùng trong quá trình đăng ký qua api của: validator.pizza ipqualityscore.com Validator.pizza là mặc định và nó không yêu cầu bất kỳ api key nhưng để sử dụng...
Top Bottom