do tre

  1. PVS

    Tutorial 2x Change mobile menu's display delay - Thay đổi độ trễ hiển thị của menu trên di động cho XenForo 2

    Change mobile menu's display delay - Thay đổi độ trễ hiển thị của menu trên di động cho XenForo 2 Bạn quan tâm đến việc làm cho menu burger "di động" (còn gọi là offcanvas) xuất hiện ngay lập tức thay vì chờ đợi, bạn có thể làm như vậy với một chỉnh sửa template đơn giản. Chỉnh sửa template...
Top Bottom