doi thoai

  1. PVS

    Addon Conversation Folders - Thư mục cuộc trò chuyện

    Conversation Folders - Thư mục cuộc trò chuyện 1.3.1 Tiện ích này sẽ thêm các thư mục cuộc trò chuyện với hệ thống cuộc trò chuyện của bạn. Truy cập vào hệ thống là cho phép kiểm soát, và các cuộc trò chuyện có thể được di chuyển đến các thư mục bằng cách sử dụng hệ thống 'Inline Mod' cuộc trò...
  2. PVS

    Addon Read Conversations - Đọc cuộc trò chuyện (Nâng cao)

    Read Conversations - Đọc cuộc trò chuyện (Nâng cao) 1.1.1 Add-on này cho phép bạn đọc các cuộc trò chuyện của các thành viên của bạn! Đọc các cuộc hội thoại của các thành viên là bị cấm, nếu bạn sử dụng add-on này, bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm! Add-on bổ sung thêm khả năng đọc các cuộc...
Top Bottom