donation reminder

  1. PVS

    Addon 2x Donation reminder - Nhắc nhở đóng góp cho XenForo 2

    Donation reminder - Nhắc nhở đóng góp cho XenForo 2 1.1 Gửi email cho các thành viên nhắc nhở họ rằng diễn đàn của bạn chạy trên sự đóng góp. Add-on này được thiết kế để chạy thủ công, không có tùy chọn cron. Đề nghị không gửi email quá thường xuyên vì điều đó rất dễ gây ra ảnh hưởng tiêu cực...
Top Bottom