donations (campaigns)

  1. PVS

    Addon 2x [tl] Donations (Campaigns) - Đóng góp (Chiến dịch) cho XenForo 2 1.0.2

    [tl] Donations (Campaigns) - Đóng góp (Chiến dịch) cho XenForo 2 1.0.2 Tính năng: Sử dụng hệ thống thanh toán của XenForo Tự động đóng chiến dịch nếu được chỉ định. Số tiền tối thiểu cần thiết để có thể đóng góp Cảnh báo khi chiến dịch đạt được mục tiêu Tự động đóng chiến dịch khi đạt được mục...
  2. PVS

    Addon 2x Donations (Campaigns) - Đóng góp (Chiến dịch) cho XenForo 2

    Donations (Campaigns) - Đóng góp (Chiến dịch) cho XenForo 2 1.0.1 Tính năng: Sử dụng hệ thống thanh toán của XenForo Tự động đóng chiến dịch nếu được chỉ định. Số tiền tối thiểu cần thiết để có thể đóng góp Cảnh báo khi chiến dịch đạt được mục tiêu Tự động đóng chiến dịch khi đạt được mục tiêu...
Top Bottom