downloader

  1. PVS

    Addon 2x [XTR] Resource Downloader User Groups - Nhóm người dùng tải xuống tài nguyên cho XenForo 2.2 1.0.0

    [XTR] Resource Downloader User Groups - Nhóm người dùng tải xuống tài nguyên cho XenForo 2.2 1.0.0 Cho phép thiết lập nhóm người dùng nào có thể tải xuống tài nguyên khi thêm hoặc chỉnh sửa tài nguyên. Danh sách tính năng Quản lý theo danh mục. Lựa chọn nhóm người dùng tải xuống. Style...
  2. PVS

    Addon 2x Content Downloader - Trình tải xuống nội dung cho XenForo 2

    Content Downloader - Trình tải xuống nội dung cho XenForo 2 2.0.0 Tải xuống toàn bộ nội dung diễn đàn thành một tệp HTML độc lập. Có thể tải xuống: Toàn bộ nội dung của Thread Toàn bộ nội dung đăng tải (công khai) của thành viên Tính năng premium hữu ích để nâng cấp người dùng. Một số người...
Top Bottom