drag

  1. PVS

    Tìm hiểu tính năng drag và drop (kéo thả) trong HTML5

    Tìm hiểu tính năng drag và drop (kéo thả) trong HTML5 Nếu bạn muốn sử dụng tính năng kéo thả thì drag và drop trong HTML5 có thể hỗ trợ bạn. Tính năng kéo thả có thể áp dụng cho mọi phần tử HTML, mục đích là để dịch chuyển phần tử từ vị trí này sang vị trí khác hay để thu thập dữ liệu. Phần...
Top Bottom