dragonbyte spam clean

  1. PVS

    Addon 2x [DBTech] DragonByte Spam Clean - Dọn dẹp spam cho XenForo 2

    [DBTech] DragonByte Spam Clean - Dọn dẹp spam cho XenForo 2 1.2.0 Spam Clean từ DragonByte Tech là một bản sửa đổi được thiết kế để thêm các công cụ "Spam clean" được sử dụng trong giao diện người dùng vào form "Batch update users" trong AdminCP, vì vậy bạn có thể nhanh chóng xóa tất cả nội...
Top Bottom