dropdown tab into multi-drop down

  1. PVS

    Addon 2x Dropdown Tab Into Multi-Drop Down - Thay đổi Tab Drop Down thành Multi-Drop Down cho XenForo 2

    Dropdown Tab Into Multi-Drop Down - Thay đổi Tab Drop Down thành Multi-Drop Down cho XenForo 2 2.0.2 Addon nhỏ này sẽ thay đổi các tab hiện có thành multi level dropdown. Điều này không thêm bất kỳ menu mega hoặc code để thêm menu. Nó chỉ đơn giản là thay đổi cách thức hoạt động của các tab...
Top Bottom