easy user ban

  1. PVS

    Addon 2x Easy User Ban 2 - Dễ dàng cấm người dùng cho XenForo 2 2.1.0

    Easy User Ban 2 - Dễ dàng cấm người dùng cho XenForo 2 2.1.0 Add-on này cho phép bạn và người điều hành của bạn quản lý các lệnh cấm dễ dàng từ giao diện người dùng. Tính năng: Liên kết đến lệnh ban/ unban nhanh người dùng trực tiếp từ hồ sơ, bài viết chủ đề, bài viết hồ sơ và tin nhắn cuộc...
  2. PVS

    Addon 2x Easy User Ban 2 - Dễ dàng cấm người dùng cho XenForo 2

    Easy User Ban 2 - Dễ dàng cấm người dùng cho XenForo 2 2.0.4 Add-on này cho phép bạn và người điều hành của bạn quản lý các lệnh cấm dễ dàng từ giao diện người dùng. Tính năng: Liên kết đến lệnh ban/ unban nhanh người dùng trực tiếp từ hồ sơ, bài viết chủ đề, bài viết hồ sơ và tin nhắn cuộc...
Top Bottom