editing

  1. PVS

    Addon 2x CodeMirror in phrases editing - CodeMirror trong chỉnh sửa phrase XenForo 2.2 1.0.0

    CodeMirror in phrases editing - CodeMirror trong chỉnh sửa phrase XenForo 2.2 1.0.0 Add-on này thêm một template modification. Sửa đổi này trả về trình soạn thảo CodeMirror cho các phrase trong ngôn ngữ có hướng văn bản "Trái sang phải" (LTR). CodeMirror bị xóa khỏi chỉnh sửa phrase với bản...
Top Bottom