ego

  1. PVS

    Addon 2x Alter Ego Detector - Trình phát hiện Alter Ego cho XenForo 2

    Alter Ego Detector - Trình phát hiện Alter Ego cho XenForo 2 1.1.1 "Alter Ego Detector" sử dụng cookie để phát hiện nhiều tài khoản. Đó là cấu hình. (Name/Lifetime) Khi một tài khoản thứ 2 được phát hiện, một chủ đề sẽ được tạo. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
  2. PVS

    Addon Alter Ego Detector - Trình phát hiện Alter Ego

    Alter Ego Detector - Trình phát hiện Alter Ego 1.7.8 AE detector này sử dụng cookie để phát hiện nhiều tài khoản. Cookie kéo dài cho cả một thời gian cấu hình admin (mặc định là 24 tháng), hoặc cho đến khi người dùng xóa các tập tin cookie của họ. Bạn có thể có một phát hiện AE thông báo cho...
Top Bottom