email log

 1. PVS

  Addon 2x Email log - Nhật ký email cho XenForo 2.2 2.2

  Email log - Nhật ký email cho XenForo 2.2 2.2 Nhật ký email được gửi từ diễn đàn của bạn. Tính năng: Menu thống kê cho phép xem tổng số email được gửi trong khung thời gian đã chọn. Tất cả phrase đều bắt đầu bằng emaillog_ để bạn tiện theo dõi. User group permissions: Thiết lập nhóm người...
 2. PVS

  Addon 2x Email log - Nhật ký email cho XenForo 2.2 2.2

  Email log - Nhật ký email cho XenForo 2.2 2.2 Nhật ký email được gửi từ diễn đàn của bạn. Tính năng: Menu thống kê cho phép xem tổng số email được gửi trong khung thời gian đã chọn. Tất cả phrase đều bắt đầu bằng emaillog_ để bạn tiện theo dõi. User group permissions: Thiết lập nhóm người...
 3. PVS

  Addon 2x Email log - Nhật ký email cho XenForo 2.2 2.1

  Email log - Nhật ký email cho XenForo 2.2 2.1 Nhật ký email được gửi từ diễn đàn của bạn. User group permissions: Thiết lập nhóm người dùng Administrative là Yes. Thay đổi cơ sở dữ liệu: Thêm một bảng có tên xf_andy_email_log vào cơ sở dữ liệu của bạn. Chúc các bạn thành công. Nguồn...
 4. PVS

  Addon 2x Email log - Nhật ký email cho XenForo 2 1.9

  Email log - Nhật ký email cho XenForo 2 1.9 Nhật ký email được gửi từ diễn đàn của bạn. Add-on này yêu cầu sử dụng email transport method mặc định. User group permissions: Thiết lập nhóm người dùng Administrative là Yes. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 5. PVS

  Addon 2x Email log - Nhật ký email cho XenForo 2

  Email log - Nhật ký email cho XenForo 2 1.3 Nhật ký email được gửi từ diễn đàn của bạn. Add-on này yêu cầu sử dụng email transport method mặc định. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
Top Bottom