email log

 1. PVS

  Addon 2x Email Log - Nhật ký Email cho XenForo 2.2 1.1.2

  Email Log - Nhật ký Email cho XenForo 2.2 1.1.2 Add-on này tạo một mục nhật ký cho các email được gửi đi bởi trang web của bạn. Nhật ký được lưu giữ trong khoảng thời gian xác định (ngày 31 theo mặc định), như được xác định trong các tùy chọn của add-on. Quyền truy cập vào nhật ký có thể được ủy...
 2. PVS

  Addon 2x Email Log - Nhật ký Email cho XenForo 2.2 1.1.1

  Email Log - Nhật ký Email cho XenForo 2.2 1.1.1 Add-on này tạo một mục nhật ký cho các email được gửi đi bởi trang web của bạn. Nhật ký được lưu giữ trong khoảng thời gian xác định (ngày 31 theo mặc định), như được xác định trong các tùy chọn của add-on. Quyền truy cập vào nhật ký có thể được...
 3. PVS

  Addon 2x Email Log - Nhật ký Email cho XenForo 2.2 1.1.0

  Email Log - Nhật ký Email cho XenForo 2.2 1.1.0 Add-on này tạo một mục nhật ký cho các email được gửi đi bởi trang web của bạn. Nhật ký được lưu giữ trong khoảng thời gian xác định (ngày 31 theo mặc định), như được xác định trong các tùy chọn của add-on. Quyền truy cập vào nhật ký có thể được...
 4. PVS

  Addon 2x Email log - Nhật ký email cho XenForo 2.2 2.2

  Email log - Nhật ký email cho XenForo 2.2 2.2 Nhật ký email được gửi từ diễn đàn của bạn. Tính năng: Menu thống kê cho phép xem tổng số email được gửi trong khung thời gian đã chọn. Tất cả phrase đều bắt đầu bằng emaillog_ để bạn tiện theo dõi. User group permissions: Thiết lập nhóm người...
 5. PVS

  Addon 2x Email log - Nhật ký email cho XenForo 2.2 2.2

  Email log - Nhật ký email cho XenForo 2.2 2.2 Nhật ký email được gửi từ diễn đàn của bạn. Tính năng: Menu thống kê cho phép xem tổng số email được gửi trong khung thời gian đã chọn. Tất cả phrase đều bắt đầu bằng emaillog_ để bạn tiện theo dõi. User group permissions: Thiết lập nhóm người...
 6. PVS

  Addon 2x Email log - Nhật ký email cho XenForo 2.2 2.1

  Email log - Nhật ký email cho XenForo 2.2 2.1 Nhật ký email được gửi từ diễn đàn của bạn. User group permissions: Thiết lập nhóm người dùng Administrative là Yes. Thay đổi cơ sở dữ liệu: Thêm một bảng có tên xf_andy_email_log vào cơ sở dữ liệu của bạn. Chúc các bạn thành công. Nguồn...
 7. PVS

  Addon 2x Email log - Nhật ký email cho XenForo 2 1.9

  Email log - Nhật ký email cho XenForo 2 1.9 Nhật ký email được gửi từ diễn đàn của bạn. Add-on này yêu cầu sử dụng email transport method mặc định. User group permissions: Thiết lập nhóm người dùng Administrative là Yes. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 8. PVS

  Addon 2x Email log - Nhật ký email cho XenForo 2

  Email log - Nhật ký email cho XenForo 2 1.3 Nhật ký email được gửi từ diễn đàn của bạn. Add-on này yêu cầu sử dụng email transport method mặc định. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
Top Bottom