email whitelist

  1. PVS

    Addon 2x [OzzModz] Email Whitelist - Danh sách email trắng cho XenForo 2 2.0.4

    [OzzModz] Email Whitelist - Danh sách email trắng cho XenForo 2 2.0.4 Addon đơn giản sẽ cho phép bạn chỉ định các ứng dụng email được phép. Người dùng sẽ chỉ có thể sử dụng các ứng dụng email mà bạn chỉ định trong các tùy chọn addon. Khi người dùng nhập một ứng dụng email không có trong danh...
  2. PVS

    Addon 2x [OzzModz] Email Whitelist - Danh sách email trắng cho XenForo 2

    [OzzModz] Email Whitelist - Danh sách email trắng cho XenForo 2 2.0.3 Addon đơn giản sẽ cho phép bạn chỉ định các ứng dụng email được phép. Người dùng sẽ chỉ có thể sử dụng các ứng dụng email mà bạn chỉ định trong các tùy chọn addon. Khi người dùng nhập một ứng dụng email không có trong danh...
Top Bottom