embedded

 1. PVS

  Addon 2x [XFA] Embedded PDF II (BBCode) - Nhúng PDF (BBCode) vào XenForo 2 2.0.1

  [XFA] Embedded PDF II (BBCode) - Nhúng PDF (BBCode) vào XenForo 2 2.0.1 Bạn có thể nhúng tất cả các tệp PDF có thể đọc trực tuyến vào diễn đàn của bạn qua BB Code tùy chỉnh. Cách dùng: LƯU Ý: Liên kết PDF phải được kết thúc bằng [.pdf] Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 2. PVS

  Addon Embedded Scribd Documents Mediasite BB Code - Mediasite BB Code nhúng Scribd Documents vào XenForo

  Embedded Scribd Documents Mediasite BB Code - Mediasite BB Code nhúng Scribd Documents vào XenForo 1.0.0 Bạn có thể nhúng tất cả các tài liệu scribd vào diễn đàn của bạn thông qua Mediasite BB Code. Cách dùng: Chỉ cần sao chép/dán bất kỳ mã chia sẻ tài liệu nào có dạng như dưới đây...
 3. PVS

  Addon 2x Embedded Scribd Documents Mediasite BB Code - Mediasite BBCode nhúng Scribd Documents vào XenForo 2

  Embedded Scribd Documents Mediasite BB Code - Mediasite BBCode nhúng Scribd Documents vào XenForo 2 2.0.0 Bạn có thể nhúng tất cả các tài liệu scribd vào diễn đàn của bạn thông qua Mediasite BB Code. Cách dùng: Chỉ cần sao chép/dán bất kỳ mã chia sẻ tài liệu nào có dạng như dưới đây...
 4. PVS

  Addon 2x Embedded PDF II - Nhúng PDF vào XenForo 2

  Embedded PDF II - Nhúng PDF vào XenForo 2 2.0.0.a Bạn có thể nhúng tất cả các tệp PDF có thể đọc trực tuyến vào diễn đàn của bạn qua BB Code tùy chỉnh. Cách dùng: LƯU Ý: Liên kết PDF phải được kết thúc bằng [.pdf] Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 5. PVS

  Addon 2x ITD Embedded Flash Games - Nhúng Game Flash vào XenForo 2

  ITD Embedded Flash Games - Nhúng Game Flash vào XenForo 2 2.1.2a Bạn có thể thêm các game flash đã upload vào XF của bạn. Cách dùng: Thay "filename.swf" bằng tên tệp SWF đã tải lên. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top