endpoint

  1. PVS

    Addon 2x API endpoint: Find a User by Criteria - API endpoint: Tìm người dùng theo tiêu chí cho XenForo 2

    API endpoint: Find a User by Criteria - API endpoint: Tìm người dùng theo tiêu chí cho XenForo 2 1.0.1 Thêm endpoint mới vào bộ điều khiển Users API cho phép developer truy xuất người dùng dựa trên một trong ba tiêu chí: user_id email username Tất cả các tham số là tùy chọn và nếu có nhiều...
Top