exclude category from resources index

  1. PVS

    Addon 2x [XFA] Exclude category from resources index - Loại trừ chuyên mục khỏi resources index XenForo 2 1.0.1

    [XFA] Exclude category from resources index - Loại trừ chuyên mục khỏi resources index XenForo 2 1.0.1 Add-on đơn giản cung cấp khả năng, thông qua một tùy chọn, để tránh hiển thị một số chuyên mục tài nguyên trong danh sách resources index. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom