exclude forum search

  1. PVS

    Addon 2x [tl] Exclude forum search - Loại trừ tìm kiếm diễn đàn cho XenForo 2 1.0.4

    [tl] Exclude forum search - Loại trừ tìm kiếm diễn đàn cho XenForo 2 1.0.4 Loại trừ các chủ đề diễn đàn trong kết quả tìm kiếm. Quyền: N / A Tùy chọn: Chọn các diễn đàn loại trừ Ghi chú: Người dùng vẫn có thể tìm kiếm các chủ đề trong các diễn đàn loại trừ theo mục tiêu đặc biệt trong...
Top Bottom