exif

  1. PVS

    Addon 2x Retain EXIF - Giữ lại EXIF cho XenForo 2 1.0

    Retain EXIF - Giữ lại EXIF cho XenForo 2 1.0 Giữ lại dữ liệu EXIF trong tệp đính kèm. Với add-on này được cài đặt, các hình ảnh đính kèm đã được thay đổi kích thước sẽ giữ lại dữ liệu EXIF. Add-on này yêu cầu Imagick làm bộ xử lý hình ảnh mặc định. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
  2. PVS

    Addon 2x [FF] XFMG: Rebuild EXIF Data - Xây dựng lại EXIF Data cho XFMG XenForo 2 1.0.0

    [FF] XFMG: Rebuild EXIF Data - Xây dựng lại EXIF Data cho XFMG XenForo 2 1.0.0 Add-on đơn giản bổ sung lệnh cli để xây dựng lại EXIF data cho tất cả các ảnh JPEG trong thư viện media. Điều này hữu ích nếu được sử dụng sau khi nhập từ một hệ thống thư viện khác, vì trình nhập hiện tại (tốt, ít...
Top Bottom