export conversations

  1. PVS

    Addon 2x Export Conversations - Xuất các cuộc trò chuyện cho XenForo 2 2.0.0

    Export Conversations - Xuất các cuộc trò chuyện cho XenForo 2 2.0.0 Add-on này cho phép người dùng của bạn xuất các cuộc trò chuyện của họ để đọc ngoại tuyến ở nhiều định dạng khác nhau, bao gồm HTML, XML và văn bản thuần túy. Đầu ra HTML hoàn toàn có thể tùy chỉnh từ bên trong hệ thống...
Top Bottom