extended birthdays

  1. PVS

    Addon 2x [UH] Extended Birthdays - Mở rộng chức năng sinh nhật XenForo 2 2.2.2

    [UH] Extended Birthdays - Mở rộng chức năng sinh nhật XenForo 2 2.2.2 Add-on này sẽ mở rộng một chút chức năng của widget «Sinh nhật hôm nay». Tính năng: Hoạt động cuối Bạn có thể chỉ định số năm kể từ khi hoạt động cuối cùng của người dùng được hiển thị trong widget. Tên người dùng Bạn có...
  2. PVS

    Addon 2x [UH] Extended Birthdays - Mở rộng chức năng sinh nhật XenForo 2

    [UH] Extended Birthdays - Mở rộng chức năng sinh nhật XenForo 2 2.2.0 Beta 3 Add-on này sẽ mở rộng một chút chức năng của widget «Sinh nhật hôm nay». Tính năng: Hoạt động cuối Bạn có thể chỉ định số năm kể từ khi hoạt động cuối cùng của người dùng được hiển thị trong widget. Tên người dùng...
Top Bottom